A Tudományos Diákköri Konferencia szabályzata

 A Tudományos Diákköri Konferencia szabályzata

1. Röviden a Tudományos Diákköri Konferenciáról

A Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) egy 25 éves múltra visszatekintő rendezvény Marosvásárhelyen, melyet évi rendszerességgel szervez meg a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség és a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem. Rendezvényünk lehetőséget nyújt úgy az erdélyi és más határon túli magyar, mint az anyaországi orvostan-, fogorvostan-, gyógyszerész-, asszisztens-, bábaképző, valamint balneofiziokinetoterápia és rehabilitáció szakos hallgatók számára anyanyelvükön (egyedülálló módon Erdélyben) mutatni be törekvéseiket, tudományos munkájukban elért eredményeiket. A konferencia célja, feltételeket teremteni a diákok saját dolgozatainak bemutatására, továbbá szeretné felkészíteni a őket az államvizsga dolgozat (szakdolgozat) megírására és megvédésére. Ezen felül nem titkolt szándékunk a magyar tudományos szaknyelv fejlesztésére ösztönözni az előadó hallgatókat.

A konferenciának a marosvásárhelyi Kultúrpalota ad otthont. A hagyományokhoz híven a TDK programját a tudományos előadások mellett meghívott professzorok előadásai színezik az orvostudomány aktualitásairól, új módszerekről, valamint számos workshop. A TDK-t a díjkiosztó gála és az állófogadás zárja.

A rendezvény lehetőséget nyújt úgy a személyes, mint az egyetemek közötti kapcsolatok kiépítésére illetve ápolására.

    2.1. Iratkozás és regisztráció:

A Tudományos Diákköri Konferenciára bármely romániai és külföldi felsőoktatásbeli diák jelentkezhet orvosi és gyógyszerészeti tudományokba beleíllő dolgozattalA konferenciára való iratkozás az által történik, hogy a részt venni kívánó személy elfogadja a TDK szabályzatát, az online feltöltési kritériumoknak eleget téve feltölti a dolgozat kivonatát (absztraktját), és befizeti a regisztrációs díjat a szervezők által megadott határidőig.

Az előadó a TDK-ra való jelentkezésével igazolja, hogy az általa bemutatásra kerülő dolgozat egy teljesen új, eddig még be nem mutatott dolgozat. Ha egyértelmű bizonyíték van arra, hogy egy már bemutatott dolgozattal állunk szemben, ez kizárást von maga után. A bizonyíték hitelességének megállapítása a Tudományos Diákköri Tanács (TDT) feladata.

    2.2. Általános jelentkezési, részvételi feltételek és elvárások:

 • A kivonatok és a dolgozat szövege magyar nyelvű.
 • Egy dolgozatnak maximum három szerzője lehet. (1 főszerző és 2 társszerző)
 • Egy szerző legfennebb két dolgozatot mutathat be.
 • Egy dolgozat csak egy szekcióban kerülhet bemutatásra.
 • Az iratkozás lejárta után beérkezett kivonatokat nem fogadjuk el!
 • A Tudományos Diákköri Tanács fenntartja a dolgozatok elutasításának jogát, amennyiben az nem felel meg a szabályzatban leírt feltételeknek. A dolgozatok szakmai értékelésen esnek át.
 • A dolgozat elutasítható ha:
 1. már bemutatásra került bármilyen hazai vagy nemzetközi konferencián;
 2. ha TDT-tagokból álló szakbizottság nem tulajdonít annak megfelelő tudományos értéket.
 • A benevezési díj az aktuális évben a főszervezők által meghatározott összeg, amely tartalmazza az iratkozást a konferenciára, az állófogadást, illetve részesedést biztosít az aktuális promóciós anyagokból.
 • A benevezési díj kategóriái: Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség tagjai (MMDSZ tagsági kártyával rendelkezők), nem diákszövetségi tagok, külföldi hallgatók.
  A benevezési díjat belföldi hallgatóknak a diákszövetség székházában kell befizetni, külföldi hallgatóknak az MMDSZ bankszámlaszámára.
 • Sikeres iratkozás a kivonat helyes feltöltésével, a kivonat TDT általi jóváhagyásával és a részvételi díj befizetésével történik.

 

   2.3. Előadások és poszterbemutatók szabályzata:

 1. Az előadások bemutatásának időtartama maximum 7 perc, amit 3 perc vitaidő követ, a poszter szekció esetében a bemutatás 5 perc, a vitaidő 2 perc.
 2. A prezentációhoz segédeszközként kizárólag a szervezők által biztosított számítógép, vetítőgép és pointer áll a hallgató rendelkezésére. Kivételt képeznek a főszervezőkkel előre egyeztetett esetek legkevesebb két héttel a konferencia kezdete előtt.
 3. Minden szekciót két ülésvezető irányít.
 4. Minden szekciónak egyetemi oktatókból álló elbíráló bizottsága van, amelynek munkálatát a bizottság elnöke vezeti. A bizottságnak legkevesebb négy tagból kell állnia. Az elbíráló bizottság szerkezetének változtatása legkésőbb két órával a szakosztály megkezdése előtt lehetséges, kivéve, ha kevesebb, mint négy tag van.A bizottság szerkezetének akármilyen változtatását illetően az összes főszervező beleegyezése szükséges.
 5. A pontozó lapok névre szólóak, és a konferencia lejárta után a szerző megtekintheti saját pontszámait.
 6. Az elbíráló bizottság tagjai azon dolgozatokat, amelyeknek témavezetői, nem pontozhatják. Pontegyenlőség esetén a következő szempontok alapján történik a rangsorolás, a feltüntetett sorrend szerint:
 • Saját hozzájárulás
 • Tájékozottság, vitakészség
 • Módszer
 1. Témakörön belül nincsenek megosztott díjak.
 2. A határon túli vendégdiákok témakörönként külön elbírálás alá esnek, a legjobb előadók különdíjban részesülnek a dolgozatok számától függően:
 • 6 külföldi dolgozat: 1 különdíj
 • 7-9 dolgozat: 2 különdíj
 • 10 vagy több dolgozat: 3 különdíj
 1. Hatnál kevesebb dolgozat (határon túli és hazai együttesen) nem képezhet önálló témakört.
 2. A szekciónkénti díjak megosztása a következő:
  • 6 dolgozat összesen: 1. díj
  • 7 – 9 hazai dolgozat: 1 – 2. díj
  • 10 – 15 hazai dolgozat: 1 – 2 – 3. díj
  • 16 – 20 hazai dolgozat: 1 – 2 – 3. díj és 1. dícséret
  • 20 hazai dolgozaton felül:1 – 2 – 3. díj, 1. és dícséret
 3. Kevesebb, mint 6 hazai dolgozat esetén amennyiben az elbíráló bizottság nem tartja méltónak a dolgozatokat, nem köteles díjazásra ítélje őket.
 4. A poszteren kötelezően szerepel: a „ 28. Tudományos Diákköri Konferencia – Marosvásárhely, keltezés, a szerző(k) család- és keresztneve, illetve egyetemének adatai (egyetem, kar, szak, évfolyam); a témavezető(k) család- és keresztneve, tudományos fokozata, illetve egyetemének (egyetem, kar, tanszék) vagy intézményének (intézmény, beosztás) adatai.
 5. Az előadás digitális változatát (Power Point/Open Office bemutatót) a honlapra kérjük feltölteni a megadott dátumig. Amennyiben a feltöltés nem történt meg a kijelölt időpontig, a dolgozat nem mutatható be. A Prezi tìpusù bemutatòkat a megszabott hatàridőig kell e-mailben eljuttatni a szervezőknek. Ezen dolgozatokat nem kell feltölteni. Az  előadás digitális változatának (PowerPoint bemutatónak) az ellenőrzésére lehetőséget biztosítunk egy órával a szekció megkezdése előttig. A leadott bemutatón nem lehet változtatni, csakis minimális javítások végezhetőek (helyesírás, esztétikai hibák javítása)A bemutatók (Power Point, Open Office) neve a főszerző neve kell legyen (pl: Kerekes János.ppt).
 6. A bemutató utolsó képkockájának tartalmaznia kell a dolgozathoz való saját hozzájárulást.
 7. A dolgozatok bemutatása betűrendben történik, a főszerzők családnevének kezdőbetűje szerint. Ettől a sorrendtől két esetben tekintünk el:
 • ha két dolgozat témája közös;
 • ha a dolgozatot bemutató személy legalább egy órával a témakör kezdete előtt jelzi az erre vonatkozó igényét.

 

     2.4. Témakörök (szekciók) felosztása:

– A konferencia témaköreit a TDT határozza meg a bejövő dolgozatok függvényében.

– Egy témakör létrejöttéhez legkevesebb 6 dolgozat szükséges az adott témakörön belül (határon túli és hazai együttesen).

– A jelentkezők létszámának függvényében a TDT fenntartja a témakörök összevonásának, illetve tagolásának jogát.

   3. Pontozás

– Az elbíráló bizottságot témakörönként a TDT választja ki, és a főszervezők kérik fel, akik a pontozási rendszernek megfelelően értékelik a dolgozatokat.

Szempont Adható pontszám
1. Bevezetés (a tanulmány alapjául szolgáló tudományos kérdés világos megfogalmazása, a vizsgálat tárgyát képező változók kiválasztása) 1-10
2. Módszer (a módszerek helyes megválasztása, leírásának pontossága, sokoldalúsága) 1-10
3. Eredmények, megbeszélés (az eredmények ismertetése legyen pontos, világos, tárgyilagos és lényegretörő; a képi és a grafikus ábrázolás helyes használata, megfelelő statisztikai feldolgozás és használatának megindoklása) 1-10
4. Következtetés (a tanulmány tudományos üzenetének világos, tömör megfogalmazása; a bevezetésben felvetett tudományos kérdés megválaszolása) 1-10
5. Előadókészség, szemléltetés (folyamatos, jól érthető előadásmód, választékos beszédstílus; a formai kivitelezés gondossága, esztétikuma, a képi dokumentáció szemléltetően és tárgyilagosan követi az előadó mondanivalóját, nem a díszítő elemek a hangsúlyosak, hanem a tudományos tartalom dominál; kerülendők a túlzsúfolt ábrák, táblázatok közlése, a képi és a grafikus ábrázolás helyes használata, megfelelő statisztikai feldolgozás és használatának megindoklása) 1-10
6. Tájékozottság, vitakészség (az előadó a bevezetésben említi az adott tudományterület aktuális irodalmi adatait, jártas a terület háttér-ismereteiben, melynek csak lényeges elemeit emeli ki; a kérdésekre jól válaszol bizonyítva szakirodalmi tájékozottságát) 1-10
7. Saját hozzájárulás (a feltett tudományos kérdés eredetisége, az előadó egyéni hozzájárulása a tudományos munka alapjául szolgáló módszerek kivitelezésében) 1-10 x2
8. Tudományos nyelvezet (a magyar orvosi, fogorvosi, gyógyszerészeti szaknyelv és a magyar nyelv helyes használata 1-10
9. A kivonat tartalma és minősége (a kivonat megfelel a formai követelményeknek, nyelvezete szabatos, és a megfelelő tudományos stílusban íródott, tömör és lényegretörő, minden lényeges információt tartalmaz, amelyek az előadásban szerepelnek) 1-10
Összesen adható pontszám 100

Az előadások bemutatásánakidőtartama 7 perc, amit 3 perc vitaidő követa poszter szekció esetében a bemutatás 5 perc, a vitaidő 2 perc. A bemutató időtartamának  túllépése pontlevonást von maga után:

  • 30 másodperc és 1 perc közötti túllépés: 1 pont levonás
  • 1 és 2 perc közötti túllépés: 2 pont levonás
  • 2 perc felett: 5 pont levonás

Az időmérést az ülésvezetők végzik. Az idő túllépése miatt levonandó pontokat az ülés lejártával a pontozó szakosztály vezeti be.

A pontozás objektivizálását elősegíti a következő kritériumrendszer:

 1. Bevezetés:

0-2 pont: a dolgozat témája elavult, korszerűtlen,  és vizsgálata nem igényel elmélyült tudást.

3-5 pont: a dolgozat témája korszerű, de jól ismert, elmélyült tudást nem igényel a vizsgálata.

6-8 pont: a dolgozat témája korszerű, de jól ismert,  azonban vizsgálata alapos, elmélyült tudást igényel.

9-10 pont: a dolgozat témája korszerű, nem lezárt, vizsgálata magasszintű, elmélyült tudást igényel.

 1. Módszer

0-2 pont: a kutatási módszer kifogásolható, az adott körülmények között megfelelőbbet is választhatott volna.

3-5 pont: a módszer, vagy mérési eljárás jól ismert, de az alkalmazása komoly felkészültséget igényel.

6-8 pont: a módszer, vagy mérési eljárás korszerű, megbízható, eredményes, reprodukálható munkát garantál.

9-10 pont: a módszert, vagy mérési eljárást eredeti elgondolások alapján helyesen továbbfejleszti, esetleg a feladat megoldásához újszerű eszközöket is készít.

 1. Eredmények, megbeszélés

0-2 pont: a dolgozat csak a munka eredményeit közli.

3-5 pont: a dolgozat az eredményeket értékeli ugyan, de ez részben megalapozatlan vagy téves.

6-8 pont: a dolgozat a munka eredményeit jól értékeli, de ez nem teljes.

9-10 pont: az eredmények értékelése helyes, megalapozott, kellően bizonyított, irodalmi adatokkal összehasonlítva a továbbfejlesztésre is utal.

 1. Következtetés:

0-2 pont: nincs tudományos üzenet, a felvetett tudományos kérdés nem kerül megválaszolásra.

3-5 pont: a tudományos üzenet elavult,  a felvetett tudományos kérdés nem kerül megválaszolásra.

6-8 pont: a tudományos üzenet korszerű, a felvetett kérdés részben megválaszolásra kerül

9-10 pont: a tudományos üzenet korszerű, a felvetett kérdés maradéktalanul megválaszolásra kerül, továbbfejlesztésre is utal.

 1. Szemléltetés

0-2 pont: a dolgozat nehezen áttekinthető, gondatlanul szerkesztett munka, esetleg több hibával,

3-5 pont: a dolgozat nehézkes, körülményes, de gondosan kidolgozott.

6-8 pont: a dolgozat megfelelő stílusú és összeállítású, esetleg apróbb figyelmetlenségből eredő hibákkal

9-10 pont: a dolgozat jól tagolt, gördülékeny stílusú, gyakorlatilag hibamentes munka.

 1. Tájékozottság, vitakészség

0-2 pont: előadó tárgyi tudása nem megfelelő, válaszai szakmailag nem helyesek, összefüggéstelenek.

3-5 pont: az előadó tárgyi tudása kissé hiányos, a válaszadásban bizonytalan, de válaszai szakmailag helyesek.

6-8 pont: az előadó tárgyi tudása megfelelő, a kérdésekre meggyőzően, szakmailag helyesen válaszol, de a tudományterület összefüggéseit nem látja jól át.

9-10 pont: az előadó tárgyi tudása megalapozott, a kérdésekre magabiztosan válaszol, a tudományterület összefüggéseit jól átlátja.

 1. Saját hozzájárulás
 2. Tudományos nyelvezet

0-2 pont: az orvosi (fogorvosi, gyógyszerészeti) szaknyelv teljes mellőzése, akadozó, inkoherens előadásmód

3-5 pont: kifogásolható beszédstílus, szakkifejezések nem megfelelő használata

6-8 pont: folyamatos előadásmód, ám a szaknyelv használata nehézkes

9-10 pont: a tudományos szaknyelv kifogástalan használata, folyamatos jól érthető előadásmód, választékos beszédstílus

 1. Kivonat tartalma és minősége

0-2 pont: a kivonat  nem megfelelő tudományos stílusban íródott, nem összefüggő

3-5 pont: a kivonat nyelvezete elfogadható, de tartalma nem átlátható

6-8 pont: a kivonat nyelvezete tudományos,tartalma átlátható, de hiányos

9-10 pont: a kivonat tömör, megfelelő tudományos stílusban íródott és minden lényeges információt tartalmaz.

 

     4. Tudományos Diákköri Tanács (TDT)

 • A TDT egyetemi oktatókból, a TDK főszervezőiből és az MMDSZ elnökéből álló tanács.

A TDT feladata:

 • A TDT a Tudományos Diákköri Konferencia védnöke.
 • A TDT átnézi a dolgozatok kivonatait, ellenőrzi azok helyességét.
 • Átcsoportosítja a dolgozatokat témaköröknek megfelelően abban az esetben, ha a tematikájában nem a megjelölt szekcióba illeszkedik.
 • Kiválasztja az elbíráló bizottság tagjait.
 • Létrehozhat új szekciókat, meglevőket összevonhat, vagy tagolhat.
 • Segít a konferencia ideje alatt felmerülő vitás kérdések megoldásában.

 

    5. A TDK szervezői

A Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség tagjai közül kerülnek ki a főszervezők, illetve a szervezők, akik az alábbi munkacsoportokba szerveződnek: akkreditáció, állófogadás, díjak, étkezés, fotó, infóiroda, korrektúra, protokoll, pontozók, sajtó, szállás, szállítók, teremrendezés, technika, ülésvezetés, workshop.

    5.1. A szervezők jogai:

 • A TDK főszervezők fenntartják minden szinten a változtatás jogát (program, helyszín, időpont, előadók, stb.)
 • A TDK főszervezők szükség esetén megváltoztathatják az elbíráló bizottságok tagjait.
 • Bármelyik egyetemi hallgató lehet TDK szervező, minden szervezőnek joga van javaslatokat tenni a programmal, szervezéssel kapcsolatban. A szervezői létszámot a TDK főszervezők szabják meg, túljelentkezés esetén a szervezők felvétele pontrendszer alapján történik. A pontrendszer az MMDSZ Belső Működési Szabályzatán (BMSZ) alapszik.
 • A TDK főszervezők megválasztják a munkacsoport vezetőket és tagokat, meghatározzák a munkacsoportok tagjainak számát és tevékenységét, jogukban áll a tevékenységet ellenőrizni, feladatokat számon kérni.
 • A munkacsoport vezetőknek jogában áll számon kérni a munkacsoport tagjainak tevékenységét. A TDK főszervezői csakis akkor állítanak ki a szervezőknek önkéntességüket igazoló okiratot, ha azok szervezői kötelességeiknek maradéktalanul eleget tettek.
 • Minden szervező részesül az aktuális promóciós csomagból.

   5.2. A szervezők kötelezettségei:

 • A TDK főszervezők kötelesek időszakosan beszámolni a szervezés fejleményeiről az MMDSZ vezetőségének.
 • A TDK főszervezők és a munkacsoport vezetők elérhetőek kell legyenek a nap minden órájában telefonon a rendezvény és az előkészületek ideje alatt, a konferencia ideje alatt minimum egy főszervező a helyszínen kell tartózkodjon.
 • A TDK főszervezői kötelesek közölni a határidőket, programot, nevezési feltételeket, valamint bizalmasan kell kezeljék a pontozási információkat a konferencia ideje alatt.
 • A TDK szervezőknek tisztában kell lenni a feladatkörükkel, az elvállalt feladatokat kötelesek elvégezni a közösen megszabott határidőn belül.
 • A szervezők a konferencia előtt vagy alatt felmerülő problémákról kötelesek értesíteni a TDK főszervezőket, nem hozhatnak döntéseket egyeztetés nélkül.
 • A szervezők kötelesek részt venni a konferencián, bizalmasan kezelni a belső információkat.
 • A szervezők a TDK alatt kötelesek részt venni legkevesebb 2 felkért előadó előadásán. Emellett kötelesek napi legkevesebb 3 órát a helyszínen tartózkodni.
 • A munkacsoportok vezetői kötelesek számon tartani a helyszínen tartózkodó szervezők kilétét.
 • A munkacsoport vezetők beszámolót írnak a konferencia kiértékelő gyűlésére.  

       6.Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK)

 • A marosvásárhelyi Tudományos Diákköri Konferencia az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK) orvos- és egészségtudomány szekciójaként továbbjutási lehetőséget biztosít a Magyarországon minden második évben megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK).
 • A javaslatokat OTDK-ra az elbíráló bizottság teszi meg, közös megegyezés alapján. A jelölések nem feltétlenül egyeznek meg a szekció díjazottjaival, ezeket a díjátadó ünnepségen hozza nyilvánosságra minden szekció elbíráló bizottsága.
 • Szekciónként legfeljebb 1 dolgozat jelölhető. Poszter szekcióból nem történik jelölés.

 

Megjegyzés:

Bármilyen felmerülő kérdés vagy probléma esetén kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a TDK főszervezőivel személyesen, telefonon vagy az alábbi e-mail címen: tdk.mmdsz@gmail.com

Minden információ megtalálható a marosvásáhelyi TDK hivatalos honlapján: tdk.mmdsz.ro.